รายชื่อและตำแหน่งประธานองค์กรวัดไทยต่างประเทศ

 
 พระธรรมพุทธิวงศ์ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต)
วัดพุทธาราม 
เมืองวาลแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์   
ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป


พระธรรมโพธิวงศ์  (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) 
วัดไทยพุทธคยา
รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลพระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร)
วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
    ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 


พระเทพภาวนามงคล วิ. (ธีรวัธน์ อมโร)
วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
    ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์พระเทพสิทธิวิเทศ (สุจินต์ โชติปญฺโญ)
วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงคโปร์
    ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์

 


พระราชมงคลศีลคุณ (ช้อย อติพโล)

วัดวิสุทธิประดิษฐาราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
    ประธานองค์การคณะสงฆ์สยามมาเลเซียพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
    ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

 
 

Powered by MakeWebEasy.com