วิธีการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

วิธีการขอต่ออายุหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
สำหรับพระภิกษุสามเณร
 
วิธีการขอต่ออายุหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร
ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. เจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ มีหนังสือถึงพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง (พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ กทม.) ถ้าประเทศใดมีองค์กรสงฆ์ปกครองให้เสนอผ่านความเห็นชอบขององค์กรสงฆ์นั้นก่อน (องค์กรสงฆ์ เช่น สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวียุโรป, องค์กรพระธรรมทูตในสหราชอาณาจักร, สมัชชาสงฆ์ไทยในโอเชียเนีย เป็นต้น)
  2. เมื่อพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง (ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ) พิจารณาเห็นชอบแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม
  3. มหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการ
  4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว ดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทาง
  5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือนมัสการเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ ที่พระภิกษุรูปนั้น พำนักอยู่เพื่อทราบ และนำประกอบการต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศ
  6. หากพระภิกษุรูปใด ประสงค์จะต่ออายุหนังสือเดินทางในประเทศไทย ให้ติดต่อกระทรวง การต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทาง
  7. เมื่อได้หนังสือเดินทางจากระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตราต่อไป

เอกสารประกอบการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง  ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
  2. สำเนาใบสุทธิ
  3. สำเนาใบตราตั้ง (ถ้าไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่นๆ)

 

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com