วิธีการขอหนังสือเดินทาง

วิธีการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
สำหรับพระภิกษุสามเณร

การเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร แบบประเภท ก. คือ ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์

การขอหนังสือเดินทาง (ประเภท ก.)
ประเภท ก. ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์ หมายถึง ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยในต่างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ ได้รับอนุมัติโดยมหาเถรสมาคม

ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. เจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ มีหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดสังกัดของพระภิกษุที่จะขอไปต่างประเทศ พร้อมกับนมัสการพระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการพิจารณาพระภิกษุเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ  ในต่างประเทศ  ถ้าประเทศใดมีองค์กรสงฆ์ปกครองให้เสนอผ่านความเห็นชอบขององค์กรสงฆ์นั้นก่อน (องค์กรสงฆ์ เช่น สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวียุโรป,องค์กรพระธรรมทูตในสหราชอาณาจักร, สมัชชาสงฆ์ไทยในโอเชียเนีย เป็นต้น)
 2. พระเถระที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งในที่นี้ หมายถึง
  พระพรหมสิทธิ (มหานิกาย) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ            
  วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร  เมื่อเห็นชอบแล้ว นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา
 3. มหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติแล้ว ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการ
 4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทาง
 5. เมื่อได้หนังสือเดินทางจากระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับหนังสือนำวีซ่า แจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง  ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
 2. สำเนาใบสุทธิ
 3. สำเนาใบตราตั้ง (ถ้าไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่นๆ)


สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


Powered by MakeWebEasy.com