มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ประชุมวันที่ประชุมมติที่มติเรื่องดาวน์โหลด
08/256120/03/2561200/2561ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
08/256120/03/2561199/2561ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
05/256120/02/2561133/2561ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
05/256120/02/2561129/2561ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
03/256130/01/256160/2561ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ 
03/256130/01/256159/2561ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
02/256119/01/256148/2561ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
02/256119/01/256147/2561ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
01/256110/01/256107/2561ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
01/256110/01/256106/2561ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
01/256110/01/256105/2561พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
19/256010/08/60457/2560รายงานการคัดเลือกวัดไทยในต่างประเทศเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
17/256020/07/60396/07/2560ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
 17/2560 20/07/60395/2560 ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ 

2/2560

30/01/6041/2560พระพรหมสิทธิ กกรมการมหาเถรสมาคม และคณะ ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์
2/256030/01/6044/2560ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
2/256030/01/6045/2560ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
3/256010/02/6089/2560ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
3/256010/02/6090/2560พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะ ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยพุทธคยา 935 สาธารณรัฐอินเดียว
4/256020/02/60130/2560ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
5/256028/02/60145/2560พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะ ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
5/256028/02/60146/2560ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
6/256030/03/60158/2560พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะ ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศกาตาร์
6/256010/03/60175/2560แจ้งกำหนดการเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
8/256030/03/60201/2560 ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
 8/256030/03/60 202/2560 ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
 9/256010/04/60 221/2560 ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
  9/256010/04/60 222/2560 ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
 10/256020/04/60 244/2560 ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
 10/2560 20/04/60245/2560 ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
 10/2560 20/04/60248/2560 พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะ ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณะรัฐประชาชนจีน และสหราชอาณาจักร
11/2560  28/04/60 253/2560ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
11/2560 28/04/60 254/2560 ขออนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
 1/2560 10/01/6010/2560ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2560
1/2560  10/01/6022/2560 รายงานขอจัดทำทะเบียนวัดไทยในต่างประเทศ
Powered by MakeWebEasy.com