โครงการธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน

967 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน

ขอคนไทยรวมน้ำใจเป็นหนึ่ง ร่วมบริจาคปัจจัย
เพื่อสมทบกองทุนจัดกิจกรรม "ธรรมะเยียวยาใจ"
พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 
โครงการ "ธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

1. ที่มาโครงการ
สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ภายใต้กำกับการของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ได้ขยายงานตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 412/2556 ที่เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุน การดำเนินภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

ทั้งนี้ นอกจากจะจะมีภารกิจหลักในด้านอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดการส่งเสริม และสร้างพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อทำงานเผยแผ่เชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ยังส่งเสริมงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นไปตามพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไปเพื่อประโยชน์ เกื้อกูลต่อชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลก” โดยเฉพาะสังคมวิทยาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันพระพุทธศาสนากับสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่คู่กันมาตลอด

ดังนั้นในโอกาสที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนทั้งทางกาย ความเป็นอยู่ และก็มีความทุกข์ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และมีเครื่องใช้ในการดำรงชีพต่อไป

2. วัตถุประสงค์และแนวทางดำเนินโครงการเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน จัดกระบวนการธรรมปรึกษา เยียวยาใจ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล จัดกิจกรรม ธรรมนันทนาการ และนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม


3. ระยะเวลาและพื้นที่ดำเนินโครงการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยประสานจัดกิจกรรมในวัดที่เป็นศูนย์พักพิง หรือสถานที่อื่นๆ ที่จัดเป็นศูนย์พักพิง ตลอดจนบ้านที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือดำเนินโครงการระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

4. กิจกรรมในโครงการ แต่ละครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง 1) ทักทาย ให้กำลังใจ ชี้แจงความเป็นมาเป็นไปของโครงการ ประมาณ 15 - 20 นาที 2) ธรรมนันทนาการ ปรับใจให้เบิกบาน ด้วยกิจกรรมและธรรมบรรยาย ประมาณ 20 - 40 นาที 3) ธรรมปรึกษา เยียวยาใจ ธรรมสนทนาโดยใช้กระบวนการจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ประมาณ 30 - 60 นาที 4) ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อปรับและรักษาสุขภาวะแห่งใจ ประมาณ 15 - 30 นาที 5) มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมอบสื่อธรรมนำสุขใจ ประมาณ 5 - 10 นาที

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 2) ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ 1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  2. สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 3. ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5. ชมรมต้นกล้าอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 6.วัดพุทธาราม ประเทศญี่ปุ่น 7. นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.6) คณะนิติศาสตร์ NIDA 8. โรงเรียนสมาหารศึกษา 9. เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

6. พระวิทยากรในโครงการ 1) สถาบันพัฒนาพระวิทยากร 2) กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม 3) เครือข่ายพระวิทยากรกระบวนธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร  4) วิทยากรจิตอาสา ผู้ผ่านการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการธรรมะเยียวยาใจ

7. งบประมาณในการดำเนินงาน - สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ - รับบริจาคผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป

8. ที่ปรึกษาโครงการ 1. พระราชอุปเสณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, เลขานุการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, กรรมการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ 2. พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, หัวหน้าสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ 3. พระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จิตฺตธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ 4. พระครูศัพทสุนทร (กิจการ โชติปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, ประธานที่ปรึกษากลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

9. ร่วมสนับสนุนโครงการ - สำนักงานสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ และสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กทม.

เฟสบุ๊คเพจ “สถาบันพัฒนาพระวิทยากร” พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม  ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 09-3414-5226

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่: - สถาบันพัฒนาพระวิทยากร และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม พระวิทยา ญาณเวที โทร 09-2402-3123

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก โทร 08-4108-8954  อาจารย์นพพร ระรินทร์ โทร. 09-6909-8241

- มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล โทร 08-4141-6754

- ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ฯ นายกิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว โทร 08-1085-0604

- โรงเรียนสมาหารศึกษา ครูวงศ์ เกิดมณี โทร 08-3273-4411

- วัดพุทธาราม ประเทศญี่ปุ่น พระครูสุจินกัลยาณธรรม โทร 09-8995-5549

-เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โทร 08-6767-5454

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.9,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร,  เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้อนุมัติโครงการ


Powered by MakeWebEasy.com