อีกก้าวของงานเผยแผ่ "ครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรมภาคใต้ รุ่น 1"

819 จำนวนผู้เข้าชม  | 

1 สิงหาคม พ.ศ.2560
------------------
อีกก้าวของงานเผยแผ่
------------------
เมื่อปี พ.ศ.2553 ในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังตกอยู่ท่ามกลางคำถามทางสังคมว่า ที่คนไทยทะเลาะกัน เกิดความขัดแย้งกันแบบนี้ ทุจริตคอรัปชั่น เป็นเพราะศาสนา พระสงฆ์ไม่ทำหน้าที่ใช่หรือไม่
-------------------
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) จึงปรารภตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ เพื่อเป็นหน่วยงานที่รวบรวมงานการเผยแผ่ที่คณะสงฆ์ทำมาโดยตลอด เพื่อชี้แจงต่อสังคม
-------------------
ที่จริงพระสงฆ์ทำงานเผยแผ่มาตลอด เมื่อไม่มีการสื่อสารจึงทำให้ไม่มีคนรับรู้ พอสังคมมีปัญหาจึงทำให้ทุกฝ่ายควานหาคนมารับผิด และกลายเป็นคณะสงฆ์ที่ตกเป็นจำเลย แต่ก็ถือเป็นภารกิจที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะงานเผยแผ่โดยเฉพาะการเผยแผ่เชิงรุก เป็นงานที่คณะสงฆ์ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาล
แม้จะทำขนาดนั้น สังคมก็ยังมีคำถามอยู่เสมอ ก็เหมือนกับที่นักวิชาการต่างประเทศพูดว่า "พระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเรือลำน้อยที่เผชิญกับคลื่นลมในทะเล แม้จะลอยตัวอยู่ได้ แต่ก็อาจจะต้องปรับตัวอย่างหนัก"


หลังจากปี 2552 เป็นต้นมาจึงมีการขับเคลื่อนในมิติของการทำงานให้สังคมประจักษ์ยิ่งขึ้น โดยการรวมกลุ่มคนทำงานให้สังคมยอมรับผ่านการสื่อสารจนเป็นที่ประจักษ์ เช่น โครงการดีมั่นใจ ใต้มั่นคง ปี 2553-2556 โครงการอบรมพระวิทยากร ตั้งแต่ปี 2553- ปัจจุบัน โครงการธรรมะเยี่ยวยาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2554 โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม โครงการอบรมเยาวชน ประชาชนในรูปแบบจิตวิทยา และใช้วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เป็นต้น
----------------------
เมื่อปี พ.ศ.2559 พระราชกิจจาภรณ์ได้ปรารภถึงการจัดการอบรมพระวิทยากรกับพระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธ จึงเป็นที่มาของโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่น 1 โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ โดยได้พระที่เข้าอบรมจากทั่วประเทศ จนกลายเป็นเครือข่ายที่ประสานงานในนาม "พระวิทยากรกระบวนธรรม" และในปีเดียวกันก็จัดอบรมพระวิทยากรในจังหวัดอุบลราชธานี
------------------------
ปี พ.ศ.2560 ได้มีการจัดโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรมขึ้น โดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ วัดสระเกศ พร้อมความร่วมมือร่วมใจกันของคณะสงฆ์ทั่วประเทศอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรมรุ่นที่ 2 โดยในส่วนกลางจัดที่เมืองจำลอง จ.สมุทรปราการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดได้จัดที่วัดปากน้ำ และศูนย์ภาค 10 จ.อุบลราชธานี ส่วนภาคใต้ ได้รับเห็นชอบจากพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เสนอโครงการไปยัง สนง.พุทธฯ จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ จัดที่ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------
ถือเป็นการเดินหน้างานเผยแผ่เชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม มติมหาเถรสมาคม ที่ 412/2556
ในคราวประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2556
เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุนในการดำเนินภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก


"ต้องผสานแนวคิดให้เป็นแนวเดียวกัน พูดแบบเดียวกัน แบะมีอุดมการณ์เดียวกันขับเคลื่อนงานไปสู่เยาวชนและคนไทยต่อไป" พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวในพิธีเปิดโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรมภาคใต้ รุ่น 1 นะหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม พ.ศ.2560
"ตอนนี้ผมอยากสร้างศูนย์เผยแผ่ แต่สร้างแล้ว ไม่มีวิทยากร ตอนนี้ผมไม่ห่วงแล้ว เพราะมีพระวิทยากรกระบวนธรรม" พระครูชลธรรมวงศ์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ วัดสิลาชลเขต จ.นครศรีธรรมราช
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี : เรื่อง
พระวิทยากรกระบวนธรรมภาคใต้ : ภาพ
----------------------
โครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรมภาคใต้ รุ่น 1 นะหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Powered by MakeWebEasy.com