พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

393 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐) พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ปฏิบัติศาสนกิจ เดินทางไปยังศูนย์ประชุมใหญ่ เมืองไหโข่ว(Haikao) เกาะไหหลำ (Hainan) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมผู้นำพุทธศาสนา เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือในการยกระดับพระพุทธศาสนา ขึ้นสู่แกนหลักในการหล่อหลอม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในพื้นที่ "ล้านช้าง-ลุ่มน้ำโขง" จำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า

ภาคบ่ายมีการถ่ายทอดสดรายการการเสวนา "ล้านช้าง-ลุ่มน้ำโขง" เพื่อสร้างความกลมเกลียวในพื้นที่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนหลักในการสานสัมพันธ์ในลุ่มน้ำโขงให้เข้มแข็ง ในขณะที่รัฐบาลกลางจีน ได้มอบหมายให้ นายจางเจี้ยหยง รองรัฐมนตรีกระทรวงการศาสนา ประเทศจีน พร้อมด้วย ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุสิฐ (พระธรรมาจารย์อิ้งซุ่น) เจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซื่อ เมืองเซินเจิ้น เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์ในฐานะของรองประธานสงฆ์จีน พร้อมด้วยผู้นำศาสนาพุทธจาก ๖ ประเทศ และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจการค้า ในฝ่ายประเทศไทยมี ท่านเจ้าคุณรองสมเด็จ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ แสดงวิสัยทัศน์ ร่วมเสวนา

รัฐบาลจีนเห็นถึงความสำคัญ และศักยภาพของพระพุทธศาสนา ที่สามารถพัฒนาให้เป็นความเชื่อความศรัทธาหลัก เพื่อสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ ลดการใช้ความรุนแรง ลดอาชญากรรม และทำให้สันติสุขเกิดขึ้นแก่สังคมชาวจีนได้ ในที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นชื่นชมยินดีกับสังคมไทย ที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ามีความคิดเห็นต่างกันเกิดขึ้นก็ตาม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

"ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สร้างความสุข และทำให้ผู้ที่นับถือมีจิตใจดีงาม ไม่เบียดเบียนกัน อยู่อาศัยกันด้วยความเข้าใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อกัน สมัครสมานสามัคคี เป็นพลังของการนำไปสู่ความสำเร็จในกิจการงานต่างๆได้"

"พุทธศาสนิกชนชาวไทย ยึดถือตามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาด้วยความเข้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคม ไม่ใช้ความรุนแรง พระพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน ให้อภัยกัน ทำให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันได้ การให้อภัยจึงถือเป็นข้อธรรมะประการหนึ่งที่สำคัญ ในการที่ทำให้สังคมสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข"

"ขออนุโมทนาชื่นชมยินดี ที่ทางรัฐบาลจีน เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนเป็นหลักสำคัญ ในการเชื่อมโยง สร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่ล้านช้าง-ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวมี การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความเข้าใจความศรัทธาพระพุทธศาสนา หล่อเลี้ยง เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้" พระพรหมสิทธิกล่าว รายการสานเสวนาดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ CCTV ไปยังกว่า ๑๔๕ ประเทศทั่วโลก และถ่ายทอดสัญญาณสดทางสื่อออนไลน์ไปทั่วประเทศจีน เป็นเหตุให้คนในประเทศจีน กว่าพันล้านคน และผู้รับชมทั่วโลก ได้เห็นถึงบทบาทวิสัยทัศน์ของผู้นำศาสนา และจุดยืนของพระพุทธศาสนาในทุกวันนี้ ที่พัฒนาและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างความร่มเย็นให้แก่โลก

(Cr. พระวิสุทธิศาสนวิเทศ รายงานและภาพ)

Powered by MakeWebEasy.com