ถอดความหมาย "โลโก้พระนักเขียน"

573 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถอดความหมาย "โลโก้พระนักเขียน"
โดย: พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยกร


"โลโก้พระนักเขียน" ประกอบไปด้วยลักษณะทรงเลขาคณิต บ่งบอกถึงการทำงานของพระสงฆ์สมัยปัจจุบันแม้จะมีการรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่อาศัยรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมร่วมสมัย ภาพจึงปรากฎออกมาในลักษณะทรงเลขาคณิต ๕ แบบ คือ

๑. รูปทรงกลม

๒. รูปทรงสามเหลี่ยม

๓. รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

๔. รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

๕. รูปทรงโค้งงอ


อธิบายเป็นลักษณะของความเป็นพระนักเขียนที่ใฝ่ใจในการศึกษา ๕ เรื่อง

๑. รูปทรงกลม หมายถึง มีความใส่ใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

๒. รูปทรงสามเหลี่ยม หมายถึง มีความใส่ใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระธรรม เพื่อสร้างเป้าหมายในการเผยแผ่ และสร้างหนทางในการดับทุกข์ภายในใจและเป็นยาป้องกันโรคทางใจ

๓. รูปทรงสี่เหลี่ยม หมายถึง มีความใส่ใจในการศึกษาแนวทางของพระสงฆ์ เพื่อความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสุข สงบและเรียนรู้การวางรูปแบบที่ยุ่งยากให้มีระเบียบให้คนได้เข้าใจในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น

๔. รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หมายถึง มีความใส่ใจในการศึกษาพลังแห่งศรัทธา เพื่อสร้างเชื่อมั่นในจิตใจ และมีพลังพลักดันในการเผยแผ่โดยถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

๕. รูปทรงโค้งงอ หมายถึง ศึกษาในศิลปะ เพื่อนำเสนอแนวคิดทางธรรมะ และสร้างเรื่องราวให้การสื่อสารธรรมสู่โลกอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณค่าแก่ผู้คนชาวโลกมากยิ่งขึ้น

รวมลักษณะทั้ง ๕ อย่างนี้ว่า “ปัญจสิกขะ” แปลว่า ผู้ใฝ่ใจการศึกษา ๕ อย่าง มาจากลักษณะของปัญจสิขเทพบุตรที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัยในสมัยพุทธกาล ช่วยสร้างศรัทธาให้กับผู้ได้สดับรับฟัง และน้อมนำจิตใจให้เกิดศรัทธา จนเรื่องราวในพระพุทธศาสนาได้รับการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้โดยทั่วกัน.


 

Powered by MakeWebEasy.com