สถาบันพัฒนาพระวิทยากรจัดฝึกอบรม ภาคเหนือ รุ่น 1

1158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันพัฒนาพระวิทยากรจัดฝึกอบรม ภาคเหนือ รุ่น 1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ป.ธ.9,ดร.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร มอบหมายให้คณะทำงาน ในโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคเหนือ รุ่น 1 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2561 ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับสถาบันพัฒนาพระวิทยากร รับผิดชอบจัดกระบวนการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ วัดสระเกศ เพื่อประชุมร่วมกับตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดน่าน พร้อมทั้งจัดเตรียมการและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการครั้งนี้

ช่วงระหว่างลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2561 ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนมูล, เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน,ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่จังหวัดน่าน เป็นผู้ประสานงานและดำเนินงาน มาประชุม เตรียมการ และวางแผนในการจัดโครงการร่วมกับคณะทำงานของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้

   

คณะทำงานได้สรุปประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่หารือร่วมกัน ดังนี้
1. เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก แต่เพื่อการอบรมมีคุณภาพจึงได้กำหนดผู้เข้าอบรม ดังนี้
- เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่านมีทั้งหมด 14 อำเภอ / 14 ทีม / ทีมละ 4 รูป จำนวน 56 รูป
- จังหวัดพะเยา 1 ทีม จำนวน 5 รูป
- จังหวัดแพร่ 1 ทีม จำนวน 5 รูป
- จังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วม ไม่เกิน 10 รูป
รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 70-80 รูป (ไม่เกิน 80 รูป)

2.ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้อง
- ได้นิมนต์เจ้าคณะอำเภอในเขตจังหวัดน่านทั้ง 14 อำเภอเข้าร่วมในวันพิธีเปิด
- นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆรวาส พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิด
- ประสานงานผู้นำในชุมชนของวัดดอนมูล (สถานที่จัดอบรม) เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

   

3. ด้านการจัดสถานที่ -ได้แบ่งโซน แต่ละโซนของวัดดอนมูล (สถานที่จัดอบรม)เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดดอนมูลก็จะจัดเตรียมและดำเนินการตามที่ได้ให้แนวทางการจัดสถานที่ไว้

4. ตั้งคณะทีมงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และสถาบันพัฒนาพระวิทยากร เพื่อประสานงาน เตรียมการในโครงการ โดย มีเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมือง และเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตอำเภอเมือง ร่วมกับ ฝ่ายงานเลขานุการของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ขับเคลื่อนงานร่วมกัน

5. สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้ถวายคัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม ให้กับพระครูสิรินันทวิทย์พร้อมทั้งได้กราบเรียนถวายเรื่องความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตร แลกระบวนการจัดอบรม กิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 7 วัน

6. คณะทำงานได้สัมภาษณ์ตัวแทนคณะสงฆ์น่าน (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ)เพื่อทางสถบันพัฒนาพระวิทยากร จะได้นำมาเป็นข้อมูลในจัดกระบวนการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถตอบโจทย์ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดน่านได้อย่างตรงเป้า และให้กระบวนการอบรมกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทของงานเผยแผ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ฯลฯ

ในโอกาสนี้คณะทำงานของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน โดยการดำเนินงานของท่านอาจารย์พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนมูล, เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน, ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและดูแลคณะทำงานที่เดินทางมาจากสถาบันพัฒนาพระวิทยากรอย่างดียิ่งคณะทำงาน สถาบันพัฒนาพระวิทยากร
ภาพโดย: ชาตสุทฺธิ

Powered by MakeWebEasy.com