พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/ปี ๒๕๖๑ (ชมภาพ)

1636 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันนี้ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน และมีพระเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล กรมการศาสนา และองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา โดยได้รับมอบหมายกำกับดูแลและให้แนวทางปฏิบัติจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับ สำเร็จไปแล้ว ๒๓ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๑,๗๗๐ รูป และได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตต่างประเทศอยู่ทั่วโลก

ในการอบรมตลอดหลักสูตร ได้ใช้การบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ระยะเวลา ๙๐ วัน แบ่งเป็น ๒ ภาค ๕ กิจกรรม คือ
๑. ภาควิชาการ  เป็นกิจกรรมการบรรยาย อภิปราย ซักถาม การประชุมกลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง อบรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เป็นเวลา ๒๐ วัน

๒. ภาคปฏิบัติ ๔ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมสาธารณูปการ ฝึกการปฏิบัติงานก่อสร้าง และงานพุทธเกษตรสาธิต เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ การวางแผน การตัดสินใจ และจิตอาสา จัดอบรม งานสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยสาวัตถี วัดกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล และพัฒนากุฏิสำนักงาน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา (แคมป์สน) จังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับภูมิทัศน์อื่นๆ เป็นเวลา ๑๕ วัน 

       

๒) กิจกรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฎฐาน ๔ เป็นเวลา ๓๐ วัน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา (แคมป์สน) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการอำนวยความสะดวกของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณ

๓) กิจกรรมฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษ เพื่อการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะมนุษยสัมพันธ์ จิตอาสา โดยการปฏิบัติงานปฏิคม งานปฏิคมต่างประเทศในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย และงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑๐ วัน ๔) กิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ แดนพุทธภูมิ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พระธรรมทูตในโอเชียเนีย องค์กรร่วมมือ และการบริจาคทั่วไป.

 

เรียบโดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ 
E-mail: superoobm@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com