คณะพระธรรมจาริก จัดสอบ“โครงการธรรมจาริกสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา”

1710 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะพระธรรมจาริก จัดสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณรและเยาวชน เข้าร่วม “โครงการธรรมจาริกสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา” เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนา ณ ประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะพระธรรมจาริกได้จัดสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณรและเยาวชนสตรีแกนนำชาวพุทธเพื่อเข้าร่วมโครงการธรรมจาริกสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนา ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยการสอบครั้งนี้มีสามเณรที่บรรพชาภายใต้โครงการพระธรรมจาริกที่เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๖ สังกัดโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และโรงเรียนวัดวิเวกวนาราม จ.เชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าสอบจำนวน ๔๕๐ รูป โดยจะทำการคัดเลือกสามเณร จำนวน ๖ รูป และคัดเลือกเยาวชนสตรีแกนนำชาวพุทธ สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนสตรีแกนนำชาวพุทธ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๒ ท่าน จากผู้เข้าสอบ ๑๐๐ ท่าน รวมทั้งพระธรรมจาริกผู้มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอีก ๒ รูป เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเข้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราชเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง ถวายภัตตาหารเพลและเยี่ยมชมโรงเรียนปริยัติบาลีของพม่า และเข้าสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในประเทศเมียนมาร์

โดยโครงการฯ จะใช้สถานที่ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยจะสลับเปลี่ยนประเทศในแต่ละปี เพื่อจะได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ทำให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของประเพณี การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณสถานโบราณวัตถุ ของประเทศนั้นๆ ทั้งเข้าพบปะผู้นำชาวพุทธในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่ยากจะหาได้ในห้องเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในพระพุทธศาสนา อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต

ภาพ/ข้อมูล: วัดเบญจมบพิตร

 

Powered by MakeWebEasy.com