ความจงรักภักดีมิเสื่อมคลาย-ดวงใจแม่ลูกผูกพัน : กิจกรรมวันแม่ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

509 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความจงรักภักดีมิเสื่อมคลาย-ดวงใจแม่ลูกผูกพัน : กิจกรรมวันแม่ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน นายพิศาล มาณวพัฒน์ และภริยา นำทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล รวมพลังสามัคคีร่วมชาติ พุทธศาสน์รวมใจทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีล พระธรรมทูตผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อุโบสถ-ศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต รวมทีมประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. โรงเรียนวัดไทยฯดี.ซี.(ภาคฤดูร้อน) ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ สมาคม ชมรม พ่อค้า ประชาชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๙ รูป ขึ้นประจำที่บนอาสน์สงฆ์ และ ท่านเอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ และนางวัญจนา มาณวพัฒน์ ภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานทูต หัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ และครอบครัว สมาคม ชมรม ผู้แทนชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะมากกว่าร้อยคน เวลา 10.09 น. ท่านเอกอัครราชทูต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรนำไหว้พระ สมาทานศีล จบแล้ว ท่านเอกอัครราชทูต เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชยมงคลคาถา จบและหัวหน้าสำนักงานสถานทูต ผู้แทนสมาคม ชมรม และชุมชนไทยได้ร่วมกันถวายพานพุ่มและพานดอกไม้สด ณ แท่นบูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยความพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ตลอดถึงผู้นำชุมชนไทย ประกอบด้วย น.พ. กรีฑา – พ.ญ. จารุรพ อภิบุณโยภาส น.พ. อรุณ – คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ พ.ญ. พรพิไล บุญนำศิริกิจ น.พ. สุวัฒน์ – พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ นายวิชัย มะลิกุลและภริยา นายกสมาคมฌาปนกิจแห่งกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. นายกสมาคมชาวอีสานแห่งกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. นายกสมาคมชาวเหนือ นายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้แทนกลุ่มพลังบุญ เป็นต้น และข้าราชการสถานทูตมี นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูต พ.อ. พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และภริยา น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และภริยา น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และภริยา นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) และคู่สมรส นายประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และภริยา นางวนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร อัครราชทูต(ฝ่ายการศึกษา)

กิจกรรมภาคเช้าเป็นการจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในงานมีการกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติโดยตัวแทนครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนวัดไทยฯดี.ซี. และผู้แทนสมาคม ชมรม ชุมชนไทย ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันถวายพานพุ่ม และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันอย่างกึกก้อง ตลอดจนทีมประเทศไทยและผู้แทนวัดไทย ผู้แทนชุมชนไทยร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป มีการแสดงนาฏศิลป์ และเล่นดนตรีไทย ของนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีในวันแม่แห่งชาติ 2560

กิจกรรมช่วงบ่ายมีการแสดงความกตัญญูรู้พระคุณ(ไหว้แม่ด้วยดอกมะลิ) “แม่ลูกผูกผัน” ของโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. โดยอาราธนา พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงานพ่อแม่และเยาวชนมีใจความว่า “วันแม่เป็นกิจกรรมสำคัญของชุมชมวัดไทย ซึ่งมีสถานเอกอัคราชทูต สมาคม ชมรม ต่างๆและโรงเรียนพระพุทธศาสนาอาทิตย์-ภาคฤดูร้อน วัดไทยฯดี.ซี. ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญู คือรู้พระคุณ ของผู้มีคุณก่อนในที่นี้คือ “แม่” ผู้ให้กำเนิดและให้ทุกสิ่งอย่างทั้งชีวิตและเลือดเนื้อ ให้ความรักความเมตตาตั้งแต่เกิดในการเลี้ยงดูจนเติบโต ในทางพระพุทธศาสนาจึงเปรียบมารดา-บิดา เหมือนพระพรหมของลูก และแม่คือผู้สอนและผู้ให้ความรู้แก่ลูกก่อนกว่าใคร ดังนั้นจึงมีคำพุทธภาษิต ว่า “พรหมมาติ มาตาปิตะโร ปุพพาจะริยา จะ วุจจะเร” และเมื่อลูกรู้สึกสำนึกในพระคุณของแม่แล้วก็กระทำความดีตอบ เรียกว่า “กตเวที” ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนามีการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาด้วย 2 วิธี คือ การบำรุงเลี้ยงทางกาย ได้แก่การให้แม่ด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นและปลอดภัย และการบำรุงเลี้ยงทางใจ อันได้แก่การแนะนำ-ชักชวน แม่ผู้ไม่มีศรัทธาในพระศาสนา ให้มีศรัทธา แม่ผู้ไม่มีศีล ให้รู้จักรักษาศีล แม่ผู้ไม่มีจาคะ(การทำบุญให้ทาน) ให้มีจาคะ และแนะนำ-ชักชวนให้แม่ผู้ไม่มีปัญหา ให้มีปัญญา คือได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนบรรลุคุณธรรมชั้นสูง นี่ชื่อว่าการแสดงออกซึ่งความ “กตัญญู”ต่อผู้มีพระคุณตามหลักในทางพระพุทธศาสนา

จากนั้นเป็นการประกาศเกียรติคุณ “คุณแม่อาวุโสดีเด่นประจำปี 2560” ได้แก่ คุณแม่ลาภิณี หาญฐา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะแม่บ้านข้าราชการสถานทูตทุกหมู่เหล่าเข้าแสดงความยินดี จบแล้วเป็นการกราบแม่ของเด็กนักเรียนและ เยาวชนไทยในต่างแดนยังมีโอกาสได้กราบคุณแม่และมอบดอกมะลิให้คุณแม่ และร้องเพลง “ค่าน้ำนม” และ “ใครหนอ” ร่วมกันด้วยบรรยากาศแห่งความซาบซึ้ง ประทับใจจนกลั้นนำตาไว้ไม่อยู่

การจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่ปีนี้ได้เห็นครอบครัวชาวไทยและชาวต่างชาติผู้มีหัวใจรักแม่ และสำนึกในความกตัญญูรู้พระคุณร่วมงานจำนวนมาก ลูกหลานชาวไทยหลายคนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีกับคุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้และทำให้เกิดความซาบซึ้งตรึงใจและรู้สึกโชคดียิ่งนักหนาที่มีแม่เป็นคนไทย

ภาพ/ข้อมูล: ดร.แฮนดี้ 


Powered by MakeWebEasy.com