ประวัติพระพรหมสิทธิ (ไทย)

ประวัติพระพรหมสิทธิ
พระพรหมสิทธิ  นามเดิมว่า  ธงชัย ฉายา สุขณาโณ  นามสกุล สุขโข

 

เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ ปีมะแม อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๓๙ ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๕ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  บิดาชื่อ นายเสงี่ยม มารดาชื่อ นางตัน สุขโข ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 10, ประธานสำนักงานกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ. ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ  ราชวิทยาลัย

การอุปสมบท

ภายหลังได้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเขาวง จังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ต่อมาเมื่อ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ได้รับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ขณะดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระพรหมคุณาภรณ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519 ได้รับฉายาว่า “สุขาโณ”

ภายหลังอุปสมบทได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมสิทธิ ได้สนองงานคณะสงฆ์ด้วยความทุ่มเท จนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ให้เป็นพระอุปัฏฐาก สนองงานอย่างใกล้ชิด และต่อมา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลและดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) , ดำเนินการบูรณะอาคารสำหรับรับรองพระสงฆ์ที่กลับจากปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ และสร้างอาคารรับรองสงฆ์นานาชาติ, ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

ต่อมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูตสายยุโรป และสแกนดิเนเวีย ได้เสนอให้มีการนำพระธรรมทูตไปฝึกปฏิบัติภาคสนาม  ในพื้นที่จริง ณ ประเทศอินเดีย  ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก พร้อมทั้งได้รับมอบหมายจาก เจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้เป็นผู้ดูแลวัดไทยในต่างประเทศในสายงานของวัดสระเกศ ๑๕ ประเทศ ได้เป็นประธานในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เป็นอาคาร ๓ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ได้ดำเนินการสร้างวัดขึ้นที่ประเทศสวีเดน บนเนื้อที่กว่า ๒๗๐ ไร่ ที่เมืองเฟดริกา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา สูง ๗.๓๐ เมตร ได้ดำเนินการก่อสร้างวัดที่ประเทศเบลเยี่ยม เมืองวอเตอรู ได้จัดหาทุนซื้อที่สร้างวัดพุทธาราม เกาะกวมประเทศสหรัฐอเมริกา จัดหาทุนสร้างวัดพุทธาราม เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ และจัดหาทุนสร้าง วัดพุทธาราม สก๊อตแลนด์ เป็นต้น ได้เป็นประธานในการนำกฐินพระราชทานไปทอดวัดไทยในต่างประเทศ แถบยุโรปและสแกนดิเนเวียร์ จำนวน ๙ วัด ใน ๙ ประเทศ  ดำเนินการจัดทำหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณรฉบับสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) สำหรับพระสงฆ์ชาวต่างชาติ

ภายหลังพระธรรมทูตไทย ๓ รูป ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศประสบอุบัติเหตุถึงแก่มรณภาพที่ สหราชอาณาจักร  เจ้าประคุณสมเด็จฯ มอบหมายให้ดำเนินการก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือพระธรรมทูตในต่างประเทศขึ้น

ด้านศาสนสัมพันธ์

ได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้ทำหน้าที่ต้อนรับคณะสงฆ์จากต่างประเทศคณะต่างๆ จนเป็นที่เคารพศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชนจากนานาชาติ ได้ประสานความสัมพันธ์กับพระสงฆ์ฝ่ายมหายาน เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และ สิงคโปร์ เป็นต้น เกิดความร่วมมือทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ ฝ่ายเถรวาทและมหายาน ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นที่ประเทศจีน และ ฮ่องกง ต่อมา ได้ดำเนินการอัญเชิญพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดของโลก อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี จากประเทศนอร์เวย์ มาจัดแสดง ณ พุทธมณฑล และประดิษฐานเป็นการถาวร ณ บรมบรรพต ภูเขาทอง  วัดสระเกศ ซึ่งพระคัมภีร์มีค่ายิ่งนี้  เดิมอยู่ประเทศอัฟกานิสถาน  หุบเขาบาบิยัน

ด้านศาสนสัมพันธ์ระหว่างศาสนา

ได้เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยเชื่อมศาสนสัมพันธ์ระหว่างศาสนา โดยได้เดินทางตามเส้นทางปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุโ) และพระพรหมคุณาภรณ์  (ประยุทธ ปยุตโต) ไปเยือนนครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้เข้าพบสมเด็จ    พระสันตะปาปาฟรานซิส แห่งคริสตจักร และได้มอบางวัล Awakening leadership Award รางวัลผู้นำแห่งการตื่นรู้ ซึ่งก่อตั้งโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เพื่อสร้างศาสนสัมพันธ์ด้านสันติภาพของ ๒ ศาสนา ตลอดจนหารือด้านการร่วมมือทางศาสนาในด้านต่างๆ และ มีการเชื่อมศาสนสัมพันธ์ ผู้นำ Church of England ประเทศอังกฤษ ภายในพระราชวัง ของพระเจ้าแฮนรี่ที่ ๘ แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ เดินทางเยือนปากีสถานและประเทศในแถบตะวันออกกลาง  ตามคำนิมนต์ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและสานศาสนสัมพันธ์ระหว่างศาสนา

ในฐานะเจ้าคณะภาค ๑๐

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ได้มอบเงินจัดตั้งกองทุนกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองเจ้าคณะภาค ๑๐ ได้มอบนโยบายให้พระสังฆาธิการบูรณาการการศึกษา ทั้งนักธรรม-บาลี โรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่พระสังฆาธิการต้องให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่ จัดตั้งศูนย์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ทั้งระดับต้น คือ บาลีไวยากรณ์-ประโยค ๕ และ ระดับสูง คือ ประโยค ๖-๙ พัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญให้เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้นแบบ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมพระวิทยากรของคณะสงฆ์ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์ ดำเนินการส่งพระวิทยากรลงพื้นที่ฟื้นฟูเยี่ยวยาจิตใจ ประชาชนตามศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยต่างๆ ส่งเสริมให้คณะสงฆ์ในเขตปกครองใช้สื่อทุกประเภท ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองไปศึกษาดูงานในเขตปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆ เช่น หนเหนือ หนกลาง เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแนวใหม่ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น โดยนำรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ประยุกต์ให้เห็นความสำคัญทางศาสนา จัดหาทุนให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองไปศึกษาดูงานการพระศาสนาในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเดนมาร์ค เป็นต้น

ด้านการสาธารณสงเคราะห์

พระพรหมสิทธิ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณร ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดส่งพระวิทยากรของสำนักงานส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ลงฟื้นฟูเยี่ยวยาจิตใจ ในพื้นที่จังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบทุนก่อสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่พักสงฆ์ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารรับรองสมเด็จพระพุฒาจารย์ และหอพักนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินจัดหาทุนสร้างบูรณะวัดขึ้นที่วัดเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มีการขยายพื้นที่วัดกว่า ๖๐ ไร่ ได้จัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙ แผ่นสู่ปฐพีบุญอีสานไปสถานที่สำคัญ เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนางานเผยแผ่ในประเทศ

ได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ให้คิดรูปแบบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ จนเป็นที่นิยมแพร่หลาย ต่อมา มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้บรมบรรพต (ภูเขาทอง) เช่น ศาสนาประจำชาติ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม, ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ, คู่มือนำเที่ยววัดสระเกศ, ธรรมะเยี่ยมยาใจ ธรรมกับการให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม, บามิยัน ช่วงประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองและมืดมนต์ยาวนานของศาสนา, ๑๑๒ ปี แห่งการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, เย็นหิมะในรอยธรรม, สุขทุกข์อยู่ที่ใจ, ธรรมะให้ลูกดี, สวดมนต์ไหว้   พระก่อนนอน, ทำวัตรสวดมนต์ แปลฉบับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ, เป็นประธานดำเนินการก่อตั้งสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ชื่อ "จริยธรรม แซนแนล" ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการไหว้พระ ๙ วัด

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, เป็นประธานสำนักงานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และ ได้รับพระบัญชา ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มหาเถรสมาคม

ลำดับสมณศักดิ์

  • พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูประสิทธิสรคุณ
  • พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูพิทักษ์สุวรรณบรรพต
  • พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระสุวรรณเจติยาภิบาล
  • พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชธรรมสาร
  • พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระเทพสิริภิมณฑ์
  • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระธรรมสิทธินายก
  • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระพรหมสิทธิ
Powered by MakeWebEasy.com